Statut Klubu Gier Wszelakich

Szybki Szpil

§1. 

1. Klub Gier Wszelakich Szybki Szpil( określany w dalszej części Statutu "Klubem") jest zrzeszeniem graczy i pasjonatów gier wszelkiego rodzaju, a w szczególności gier bitewnych, karcianych i planszowych.

2.Członkami Klubu są:

a) Liderzy

b) Koordynatorzy

c) Klubowicze

d) Członkowie Wspierający

3. Siedzibą Klubu Gier Wszelakich Szybki Szpil jest Centrum Gier Inny Wymiar.

§2.

1. Liderzy są osobami odpowiedzialnymi za całokształt funkcjonowania Klubu, a w szczególności:

a) realizację głównych celów Klubu;

b) pozyskiwanie nowych członków Klubu;

c) organizację imprez;

d) finanse Klubu.

2. Liderzy maja obowiązek:

a) wysłuchiwać skarg, zażaleń i sugestii Klubowiczów;

b) kierować Klubem zgodnie z jego dobrem;

c) reagować na słuszne sugestie Klubowiczów.

3. Liderem Klubu może być tylko Klubowicz.

4. Lider musi wyrazić zgodę na pełnienie swojej funkcji.

5. Lider może w każdej chwili zrezygnowac z pełnienia swojej funkcji. Swoją decyzję przedstawia pozostałym Liderom.

6. Liderami Klubu są:

a) Marek ,,Solo" Kiełabasa;

b) Robert ,,Heretic" Brzezina.

§3.

1. Koordynatorzy to osoby odpowiedzialne za rozwój poszczególnych systemów gier 

2. Koordynatorzy są powoływani i odwoływani przez Liderów Klubu.

2.1. Koordynator musi wyrazić zgodę na pełnienie swojej funkcji.

2.2. Koordynator może w każdym momencie zrezygnować z pełnionej funkcji. Swoją decyzję przedstawia Liderom Klubu.

3. Koordynatorem może być tyko Klubowicz.

4. Koordynator ma obowiązek:

a) działać na rzecz dobra Klubu;

b) czynnie dbac o rozwój systemu gry za który jest odpowiedzialny;

c) wspierać Klubowiczów zainteresowanych systemem gry za który jest odpowiedzialny;

d) informować Liderów o problemach zwiazanych z systemem gry za który jest odpowiedzialny.

5. W razie powołania wiekszej liczby koordynatorów w danym systemie gry każdy z nich:

a) posiada te same kompetencje;

b) jest obowiazany współpracować z innymi koordynatorami w kwestiach związanych z rozwojem i promocją systemu gry za który sa odpowiedzialni.

§4.

1. Klubowicze są osobami dla których Klub istnieje. Są centralnym punktem zainteresowania Klubu.

2. Klubowiczem jest osoba, która opłaciła składkę członkowską.

3. Klubowiczom przysługują następujące przywileje:

a) brak opłat za grę w siedzibie Klubu;

b) koszulka klubowa (w obowiązującym wzorze);

c) możliwość nocowania w siedzibie Klubu zgodnie z zasadami określanymi przez Liderów Klubu;

d) wsparcie organizatorskie Klubu;

e) stały rabat w sklepie siedziby Klubu.

4. Klubowicz może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w Klubie. Swoją decyzję przedstawia Liderom Klubu. 

4.1. W przypadku rezygnacji składka członkowska nie podlega zwrotowi;

4.2. W przypadku rezygnacji Klubowicz może zostać Członkiem Wspierającym w okresie w jakim obowiązuje jego składka członkowska.

5. Klubowicza obowiązuje lojalność wobec Klubu, która przejawia się w:

a) zakazie przynależenia do innego klubu(związku, drużyny amatorskiej itp.) prezentującego te same lub zbieżne cele;

b) działanie na rzecz dobra Klubu;

c) zasada poszanowania innych Klubowiców i graczy;

d) obowiązku godnego reprezentowania Klubu.

§5.

1. Celami Klubu są:

a) rozwój środowisk związanych z grami;

b) zapewnienie Klubowiczom miejsca do grania;

c) zrzeszanie osób o wspólnych pasjach; 

d) integrowanie środowisk graczy;

e) popularyzacja wiedzy o grach bitewnych, karcianych i planszowych;

f) współdziała z jednostkami i instytucjami związanymi z grami bitewnymi, karcianymi
i planszowymi;

g) organizacja imprez związanych z grami i pokazów gier;

h) współpraca z pokrewnymi organizacjami;

i) stworzenie najlepszów warunków do rozwijania pasji Klubowiczów.

§6.

1. Osoba, która chce dołączyć do Klubu otrzymuje na okres 18 miesięcy status Członka Wspierającego, który stanowi okres przejściowy pomiędzy zapisaniem się a uzyskaniem statusu Klubowicza i związanymi
z nim przywilejami. Liderzy Klubu wspólną decyzją moga dowolnie skrócić wyżej wymieniony okres.

2. Osoby, które chcą wesprzeć Klub, a jednocześnie nie są zainteresowane przynależnoscią do niego
w charakterze Klubowicza, mogą odmówić uzyskania statusu Klubowicza po upływie okresu 18 miesięcy lub podjęciu decyzji w sprawie skrócenia tego okresu przez Liderów Klubu.

3. Członkiem wspierającym może być osoba, która uiściła składkę członkowską.

4. Człownek Wspierający może liczyć na nastepujące przywileje:

a) zwolnienie z opłat za grę w siedzibie Klubu;

b) wsparcie organizatorskie.

5. Członek Wspierający może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa w Klubie lub podjąć decyzję
o zostaniu Klubowiczem, jeżeli upłynął wymagany okres przejściowy, a nie wyraził on wcześniej zgody na zostanie Klubowiczem.

5.1. W razie rezygnacji z przynależności do Klubu, składka nie podlega zwrotowi

5.2. Swoje decyzje w wyżej wymienionych kwestiach Członkowie Wspierający przedstawiają Liderom Klubu.

 

§7.

1. Składka klubowa jest dobrowolną darowizną na działalność Klubu.

2. Składka klubowa wynosi 240 zł rocznie.

2.1. Osoby poniżej 18 roku życia korzystają z ulgi w wysokości 50%, która jest obliczana na dzień wpłaty składki.

2.2. W przypadku ukończenia 18 roku życia przez Klubowicza po uiszczeniu składki z ulgą, składka nie podlega zwiększeniu, aż do zapłaty nastepnej składki.

3. Składka jest przeznaczana na działalność Klubu, w celu realizacji jego celów określonych w §5.

4. Składka jest ważna przez okres 1 roku od dnia jej wpłacenia

Kategoria: